ZAPROSZENIE

zaprojektujMYPruszków

ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW


W związku ze sporządzanym projektem „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa”, które obejmuje obszar miasta w granicach administracyjnych, zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach nad przyjętymi rozwiązaniami w tym projekcie.
 
Konsultacje prowadzone są poza ustawową procedurą sporządzania Studium.
 
Obecnie w Pruszkowie obowiązuje „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa” przyjęte uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium sporządzane jest na podstawie uchwały Nr XLIV/501/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Projekt studium zawiera uwarunkowania, czyli wieloaspektowe informacje o stanie istniejącym  w formie tekstowej i graficznej.
Projekt studium zawiera kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy w formie tekstowej i graficznej.
Procedura oraz zakres  sporządzanego studium regulowane są m.in. przepisami art. 10 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium jest strategicznym dokumentem planistycznym wskazującym ogólne kierunki zagospodarowania przestrzeni naszego miasta. Projekt dokumentu to efekt wielomiesięcznych prac urbanistów, którzy starali się zaplanować przyjazne i wygodne dla mieszkańców miasto, z uwzględnieniem, iż około 80% powierzchni miasta ma przesądzone przeznaczenia  w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 
Problematyka projektu Studium regulowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.
 
Projekt Studium powinien zawierać UWARUNKOWANIA  o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy.
Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1)     dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2)     stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3)     stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;
4)     stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
5)     warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z uniwersalnym projektowaniem;
6)     zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7)     potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a)     analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b)    prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c)     możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
d)    bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
8)     stanu prawnego gruntów;
9)     występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
12)  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13)  stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15)  wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
 
Projekt Studium powinien zawierać kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy.
2. W studium określa się w szczególności:
1)     uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:
a)     kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,
b)    kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;
(klasyfikacja szczegółowych przeznaczeń zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
2)     (uchylony)
3)     obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4)     obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)     kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6)     obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7)     obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
8)     obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej;
9)     obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10)  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12)  obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13)  obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);
14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
14a) obszary zdegradowane;
15)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16)  obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.
2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.
3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.
3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane.
3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 (…)
 5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:
1)     formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
2)     szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
3)     szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
4)     porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:
a)     nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,
b)    przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu;
5)     określa się:
a)     możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
b)    potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami;
6)     w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.
(…)
7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się pod uwagę:
1)     perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;
2)     niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa po raz pierwszy prezentowane było mieszkańcom Pruszkowa w dniach od 15 grudnia 2017 r. do dnia 12 lutego 2018 r. oraz wyłożone do wglądu publicznego w dniach od 26 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r., z trzema dyskusjami publicznymi, a następnie przedłożone Radzie Miasta Pruszkowa do uchwalenia 28 czerwca 2018 r.
Zaktualizowane Studium przedkładamy ponownie mieszkańcom do zapoznania się i składania wniosków.
Udostępnia się projekt Studium w dniach od 20 sierpnia 2020 r. do dnia 21 września 2020 r.
Projekt Studium udostępniony zostanie na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ROK 2020.
 
UWAGA!
Do 21 września 2020 r. czekamy na wnioski mieszkańców, złożone do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski można wnosić tradycyjnie w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub pocztą na adres: ul. Kraszewskiego 14/1605-800 Pruszków, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu studium jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego    ROK 2020.

 

Zastępca  Prezydenta
 Miasta Pruszkowa
 Konrad Sipiera

1_0a_STUDIUM PRUSZKÓW TOM I Uwarunkowania_KONSULTACJE

1_0b_UWARUNKOWANIA_7tys_110x90_KONSULTACJE

1_1_wnioski_zlozone _do_studium_KONSULTACJE

1_2a_obowiazujace_mpzp_gr-planow-2019_KONSULTACJE

1_2b_pzeznaczenie_terenow-wg_planow_KONSULTACJE

1_3_dotychczasowe_u¿ytkowanie_terenow_KONSULTACJE

1_4a_istniejacy_uklad_komunikacji_kategorie dróg_KONSULTACJE

1_4b_komunikacja_zbiorowa_KONSULTACJE

1_4c_uklad komunikacyjny w obowiazujacych mpzp.Funkcje dróg_

1_5a_infrastruktura_techniczna_system zaopatrzenia w wode_KO

1_5b_infrastruktura_techniczna_system odprowadzania œcieków_

1_5c_infrastruktura_techniczna_energetyki_gazownictwo_KONSUL

1_5d_infrastruktura_techniczna_zaopatrzenei w cieplo_KONSULT

1_6_stan_wlasnosci_i wladania gruntow_KONSULTACJE

1_7_srodowisko_przyrodnicze_KONSULTACJE

1_8_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8a_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8b_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8c_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8d_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8e_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8f_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_8g_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_KONSULTACJE

1_9_demografia_infrastruktura_spoleczna_KONSULTACJE

1_10_bilans_terenow_KONSULTACJE

1_11_struktura_funkc_przestrz_KONSULTACJE

1_12_demografia-na-tle-mpzp_KONSULTACJE

1_13_wpf_mozliwosci-finansowe miasta Zadania wlasne miasta_K

1_14_ograniczenia_w_inwestowaniu_KONSULTACJE

1_15-polozenie i powiazania na tle regionu_KONSULTACJE

1_16_przeznaczenie_terenow w mpzp na tle przeznaczen terenów

2_0a_STUDIUM_PRUSZKÓW_TOM II Kierunki_KONSULTACJE

2_0b_kierunki_PLANSZA_7tys-90x115_KONSULTACJE

2_0c_kierunki_10tys-80x90_KONSULTACJE

2_1_obszr_centrum-42x42_KONSULTACJE

2_2_kierunki_zmiany_struktury_funkcjonalnej_KONSULTACJE

2_3_elem_strukura-przestrzenna_KONSULTACJE

2_4_ekonom-infra-drogi-komercyjne-dojscia_KONSULTACJE

2_5_srodowisko_przyrodnicze_KONSULTACJE

2_6_infra_spolecz-wpf-MK-srednie_KONSULTACJE

2_7_ochrona_kultury_KONSULTACJE

2_7a_ochrona dóbr kultury_szczegoly_KONSULTACJE

2_7b_ochrona dóbr kultury_szczegoly_KONSULTACJE

2_7c_ochrona dóbr kultury_szczegoly_KONSULTACJE

2_7d_ochrona dóbr kultury_szczegoly_KONSULTACJE

2_7e_ochrona dóbr kultury_szczegoly_KONSULTACJE

2_7f_ochrona dóbr kultury_szczegoly_KONSULTACJE

2_8_projektowany uklad komunikacji_KONSULTACJE

2_9a_infra_tech_wod_KONSULTACJE

2_9c_infra_tech_gaz_KONSULTACJE

2_9d_infra_tech_elektro_KONSULTACJE

2_9e_infra_tech_cieplo_KONSULTACJE

2_10_kierunki_celu_publicznego_KONSULTACJE

2_11_obszary_sporzadzenia_mpzp_KONSULTACJE

2_12_kierunki_przestrzenie_publiczne_KONSULTACJE

2_13_obszary-rewitalizacji_KONSULTACJE

2_14_obszary_szczegolne_zagrozenia_KONSULTACJE

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-08-19 12:49:08 | Data modyfikacji: 2020-08-20 16:15:03.

Zobacz:
 ROK 2016 .  ROK 2015 .  ROK 2017 .  ROK 2018 .  ROK 2019 .  ROK 2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-08-19 12:49:08
Data modyfikacji: 2020-08-20 16:15:03
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
« powrót