INFORMACJA


W dniu 30 maja 2019 roku Rada Miasta Pruszkowa podjęła Uchwałę Nr VIII.94.2019 w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023


Zespół przedstawi na sesji Rady Miasta we wrześniu swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


Skład zespołu:
Pan Kazimierz Mazur – Przewodniczący
Pan Piotr Bąk
Pani Eliza Kurzela
Pan Olgierd Lewan
Pan Mieczysław Maliszewski
Pan Grzegorz Szachogłuchowicz


                                                                                 INFORMACJA

 

dla osób kandydujących na ławników


Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2019 r poz. 52, 55, 60, 125.)


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

                                                         WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2019 r poz. 52, 55, 60, 125.)


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Zgodnie z art. 159 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2019 r poz. 52, 55, 60, 125.)


Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa w zakresie wyboru ławników należy pobrać z dokumentów do pobrania znajdujących się poniżej (klauzula - rodo).

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:52:59 | Data modyfikacji: 2019-06-18 12:42:55.
Informacja dotycząca wyboru ławników na
kadencję 2020-2023
 Informacja dotycząca wyboru ławników - pełna - 5.06.19 r..docx

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:54:06.
Lista osób popierających
 lista osób popierających.doc

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:07:34 | Data modyfikacji: 2019-06-06 12:09:10.
Oświadczenie (I)
 Ławnicy - oświadczenie (1).docx

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:10:36 | Data modyfikacji: 2019-06-10 12:09:49.
Oświadczenie (II)
 Ławicy oświadczenie - (2).docx

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:12:06 | Data modyfikacji: 2019-06-10 12:12:06.
Klauzula-Rodo

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:04:55 | Data modyfikacji: 2019-06-11 12:22:42.
Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:14:43 | Data modyfikacji: 2019-06-11 10:04:11.
Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:14:43
Data modyfikacji: 2019-06-11 10:04:11
Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka