Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny

Szczegółowe informacje o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl

Karta Dużej Rodziny                      

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy... paliwa.

 Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie formy karty.

Kartę elektroniczną może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie).

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18 roku życia,
  • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

 Wniosek o wydanie Og. KDR.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:44:50 | Data modyfikacji: 2019-01-25 11:24:54.

Informacje o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl


 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:47:35.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:47:35
Opublikowane przez: Anna Dąbroś