Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa za 2018 r.

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Pruszków Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) informujemy, że w roku 2018 Gmina Pruszków osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,02 % (wymagany poziom: poniżej 40 %),
- Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,43 % (wymagany poziom: co najmniej 30 %),
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom: 50 %).
W roku 2018 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2018 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

JARPER Sp. z o.o.

- - -

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

30,54% 2,39% Nie dotyczy

Tadeusz Rutkowski

5,01% 0,00% Nie dotyczy

SIR-COM Wywóz Nieczystosci Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski

33,87% 0,00% Nie dotyczy

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska

34,77% 0,00% Nie dotyczy

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.

- - -

Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN

33,40% 0,00% 50,67%

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.

- - -

Ziemia Polska Sp. z o.o.

- - -

Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami

- - -

SUEZ Polska Sp. z o.o.

Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00%

Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

- - -

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

31,53% 0,00% 100%

Partner Sp. z o.o.

- - -

FCC Polska Sp. z o.o.

- - -

REMONDIS Sp. z o.o.

64,07% 0,00% Nie dotyczy

Partner Dariusz Apelski

- - -

P.U.Hetman Sp. z o.o.

34,21% 0,00% 100%

Eko-Hetman Sp. z o.o.

13,98% 0,00% Nie dotyczy

Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.

- - -

Aminex Sp. z o.o.

23,91% 0,00% Nie dotyczy

Zakład Zieleni Sp. z o.o.

- - -

Adam Mulik

- - -

FAGUS Sp. z o.o.

- - -

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja MBP;

* BYŚ Zakład Odzysku Surowców Wtórnych, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa – instalacja MBP;

* P.U. HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, Nadarzyn – instalacja MBP;

* REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa – instalacja MBP;

* PPHU LEKARO - instalacja MBP - gmina Wiązowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja do kompostowania - mobilny komposter;

* SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku – składowisko odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku, ul. Johna Lenona 4, 05-400 Otwock.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków


CZWARTEK - PIĄTEK 10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

 

Zbierajacy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów

czynne: 9.00-14.00
• przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca
• obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca

 

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-05 15:51:51 | Data modyfikacji: 2019-04-23 13:33:39.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Pruszkowa za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:04:56 | Data modyfikacji: 2019-04-23 13:28:51.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną  . 
Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:04:56
Data modyfikacji: 2019-04-23 13:28:51
Opublikowane przez: Dorota Ziętek