Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał. Sesję Rady Miejskiej przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady nie rzadziej niż raz na kwartał. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Radni, Prezydent Pruszkowa, jego zastępcy oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.

Działalność Rady jest jawna z wyjątkiem spraw, których ograniczenie jawności wynika z ustaw. Mieszkańcy mają prawo do uzyskania informacji nt. pracy rady oraz wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów i uchwał z posiedzeń rady.

Obywatel chcący uzyskać dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę lub Prezydenta składa pisemną prośbę o ich udostępnienie odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Prezydentowi Miast

Informacje nt. pracy Rady Miejskiej można uzyskać w Biurze Rady - Urząd Miejski w Pruszkowie ul. I.J.Kraszewskiego 14/16  pokój 48 (II piętro), telefoniczne (22) 735 87 22, 735 87 50  lub e-mail: rada@miasto.pruszkow.pl

 

 

 

Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:02:23 | Data modyfikacji: 2015-09-11 14:17:11.

Klauzula Informacyjna Urzędu Miasta Pruszkowa.

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY MIASTA PRUSZKOWA INFORMUJEMY, ŻE OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:                                                      

§1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa   jest  Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewski 14/16 reprezentowany przez Prezydenta Miasta.

§2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 80 00 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16

§ 3.  Dane pozyskane przez administratora przetwarzane  będą na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit.  c, e  Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 • art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669);
 • art. 81 ust. 2, pkt. 1, 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • art. 2.1; art. 6.1 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432)

§ 4.  Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.

§ 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§ 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.),

§ 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
 2. Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
 3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  - art. 18 Rozporządzenia.
 4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e.
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia.

Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:44:22.

Zobacz:
 Sesje- rejestrowanie wizerunku .  Porządek obrad sesji RM .  Materiały na sesję RM .  Protokoły z sesji Rady Miasta - 2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok .  2019 rok .  2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:44:22
Opublikowane przez: Anna Dąbroś