Biuro Prezydenta Miasta - BPR

pokój: 25

Kierownik Biura: Małgorzata Dyńska

Małgorzata Dyńska; tel.: (22) 735 88 26
Anna Skuza; tel: (22) 735 87 04
Monika Pykało; tel: (22) 735 87 77

1. Do zadań Biura Prezydenta Miasta w szczególności należy:
1) obsługa administracyjno – kancelaryjna Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
2) organizacja wizyt, spotkań, konferencji i uroczystości z udziałem Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
3) prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
4) organizacja spotkań Prezydenta i Zastępców Prezydenta z mieszkańcami;
5) współorganizacja kontaktów władz miasta z innymi samorządami;
6) prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organiza koordynacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do Biura, w tym nadzór nad terminowością i poprawnością przygotowywanych dokumentów;
8) prowadzenie i redagowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych urzędu;
9) organizacja wyjazdów służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
10) koordynowanie współpracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta
z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady Miasta i Radnymi;
11) nadawanie biegu składanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom
i wnioskom przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe, Radnych, kluby radnych oraz mieszkańców;
12) prowadzenie rejestrów:
a) zarządzeń Prezydenta;
b) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta;
c) poleceń służbowych Prezydenta;
13) ścisła współpraca z Biurem Promocji i Marketingu, w zakresie prac związanych z wizerunkiem miasta;
14) uzgadnianie planów imprez i innych działań promujących miasto proponowanych przez niezależnych organizatorów w porozumieniu z Biurem Promocji i Marketingu;
15) współpraca w organizacji konferencji prasowych oraz imprez promujących miasto;
16) koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje;
17) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
18) analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
19) przygotowywanie sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
20) opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego;
21) współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
22) inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy;
23) współpraca przy tworzeniu strategii spółek z udziałem miasta Pruszków;
24) przechowywanie dokumentacji i uchwał organów spółek w zakresie niezbędnym
do sprawowania nadzoru właścicielskiego;
25) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki.
2. Przy realizacji zadań Biuro Prezydenta Miasta współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji swoich zadań.

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:53:46 | Data modyfikacji: 2019-12-16 14:07:24.
Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:53:46
Data modyfikacji: 2019-12-16 14:07:24
Opublikowane przez: Anna Seliga