ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO BZK

Dariusz Bubrowiecki – Główny Specjalista

pok. Nr. 83, 84

tel .    22 735 87  13

Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w szczególności należy:
1. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji obronnej tj:
1) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Pruszkowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2) regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny,
3) dokumentacji Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim,
4) dokumentacji Stałego Dyżuru,
5) planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne,
6) rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych i zarządzania kryzysowego,
7) planów i programów szkolenia obronnego, zarządzania kryzysowego, a także organizowanie szkolenia,
8) Planu Akcji Kurierskiej,
9) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
2. planowanie zadań obrony cywilnej oraz realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności;
3. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych
w jednostkach podległych i podporządkowanych Prezydentowi Miasta;
4. prowadzenie stałego dyżuru w celu zapewnienia wymiany informacji
o zagrożeniach na potrzeby zarządzania kryzysowego;
5. realizacja wniosków w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
6. realizowanie zadań obronnych ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Pruszkowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
7. zarządzanie przedsięwzięciami reagowania kryzysowego i obrony cywilnej realizowanych przez podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i inne organizacje działające na terenie Miasta i współpraca z nimi;
8. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie planistyczno – organizacyjnego przygotowania Obrony Cywilnej do funkcjonowania w okresie zagrożenia i wojny;
9. opracowywanie i aktualizowanie stosownych Planów Zarządzania Kryzysowego;
10.identyfikacja zagrożeń naturalnych i technicznych na terenie Miasta oraz tworzenie programów zapobiegających ich występowaniu;
11. monitorowanie zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie miasta przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;
12. nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych Urzędu na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (pożar, kradzież, powódź itp.) umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy i realizacji zadań Miasta;
13. współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania
z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
14. prowadzenie wydzielonego stanowiska komputerowego „WSK – Pruszków – Z”
dla informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”
15. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Biuro;
16. przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
17. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

 


 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:31:19 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:54:59.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:31:19
Data modyfikacji: 2019-12-16 13:54:59
Opublikowane przez: Anna Seliga