Urząd Stanu Cywilnego
05-800 Pruszków
Plac Jana Pawła II Nr 1 


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Anna Kotlarska

Zastępca Kierownika -   Ewa Więsek.

Zastępca Kierownika -  Wiesława Zdunek

 

centrala (22) 738 45 60
fax (22) 738 45 66
Kierownik (22) 738 45 61
Z-ca Kierownika (22) 738 45 64, 738 45 63
Akty Urodzeń (22) 738 45 64
Akty Zgonów (22) 738 45 63
Odpisy, korespondencja, archiwum (22) 738 45 62
Archiwum (22) 738 45 65

e-mail: usc@miasto.pruszkow.pl

Aktualny numer konta Urzędu Miasta:

Miasto Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Bank PeKao S.A. 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na podstawie zdarzeń, które nastąpiły
na terenie Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice;
2. wydawanie zaświadczeń o nieistnieniu przeszkód celem zawarcia wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi;
3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
4. rejestracja, transkrypcja oraz odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego;
5. wydawanie obywatelowi polskiemu zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
7. przyjmowanie oświadczeń woli przewidzianych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
8. współpraca z organami ewidencji ludności i urzędami stanu cywilnego w Polsce;
9. przygotowywanie wniosków do Wojewody Mazowieckiego w spawie odznaczeń
za długoletnie pożycie małżeńskie;
10. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
11. nadawanie numeru PESEL noworodkom urodzonym na terenie Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice;
12. korygowanie, uzupełnianie oraz aktualizowanie danych zawartych w rejestrze PESEL;
13. rejestracja oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań;
14. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
15. aktualizowanie aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
16. prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
17. unieważnianie aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru;
18. unieważnianie wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu
lub błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;
19. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum;
20. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania 100 letnich ksiąg urodzeń oraz 80 letnich ksiąg małżeństw i zgonów;
21. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez USC;
22. przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej
do Biura Promocji i Marketingu;
23. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

Terminy wydawania decyzji są zgodne z terminami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego tj. niezwłocznie lub w terminie 1 miesiąca , jeżeli sprawa wymaga postępowania dowodowego. 

Niezbędne dokumenty do sporządzania aktów:

a. urodzenia:
- zaświadczenie ze szpitala o urodzeniu dziecka

b. małżeństwa:
 dokument stwierdzający tożsamość,


c. zgonu:
- karta zgonu wydana przez lekarza, który stwierdził zgon
- dowód osobisty pełnoletniej osoby zmarłej- książeczka wojskowa dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 50 lat
- dowód osobisty osoby sporządzającej zgon

Opłaty skarbowe:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł
- odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu - 22,00 zł
- odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu - 33,00 zł
- zaświadczenie o zdolności prawnej - 38.00 zł                                                                                                                            - wpisanie do polskich ksiąg zagraniczny dokument stanu cywilnego 50,00zł                                                                                  - odtworzenie zagranicznego dokumenu stanu cywilnego 39,00zł
- inne czynności urzędowe - 11,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł
- protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy - 22,00 zł.

 

 

Klauzula informacyjna - akty usc

Klauzula informacyjna ewidencja ludności

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:31:10 | Data modyfikacji: 2021-03-11 11:53:39.

Zobacz:
 Dokonanie zmiany imienia dziecka .  Nadanie dziecku nazwiska męża matki .  Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie .  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa .  Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa .  Rejestracja urodzeń .  Rejestracja zgonu .  Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym .  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego .  Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego .  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego .  Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą .  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą .  Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym .  Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego .  Zmiana imienia lub nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:31:10
Data modyfikacji: 2021-03-11 11:53:39
Opublikowane przez: Anna Seliga