Wydział Inicjatyw Społecznych

Naczelnik : Dorota Matejko-Cichocka

tel. : (22) 735 88 33

pokój: 92

pok. 88 tel.: 22 735 87 27 (stanowisko ds. zdrowia),
pok. 98 tel.: 22 735 87 20, 22 735 87 51 (stanowiska ds. kultury),
pok. 99 tel.: 22 735 88 07, 22 735 87 47 (stanowisko ds. sportu i turystyki),
pok. 99 tel.: 22 735 88 39 (stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi)

1. W skład Wydziału Inicjatyw Społecznych wchodzą:
1) Referat ds. kultury, sportu i zdrowia;
2) Referat ds. partycypacji społecznej

2. Do zadań Wydziału Inicjatyw Społecznych należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań organizatora gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
2) przygotowywanie aktów tworzenia i statutów gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
3) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora lub powierzeniem zarządzania gminnymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
4) prowadzenie spraw związanych z łączeniem, podziałem i likwidacją gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
5) przyjmowanie zgłoszeń o organizowanych imprezach artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz nadzorowanie ich przebiegu;
6) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o zezwoleniu lub odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie artystycznej, rozrywkowej, sportowej lub turystycznej imprezy masowej;
7) zapewnianie warunków działalności i rozwoju podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
8) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe związane są z działalnością związaną z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej i turystyki;
10) przygotowywanie konkursów i umów na zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
11) tworzenie regulaminów, projektów zarządzeń i uchwał, niezbędnych do udzielenia dotacji celowych z budżetu Miasta Pruszkowa organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
12) kontrolowanie pod względem merytorycznym zadań zlecanych do realizacji dla organizacji pozarządowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
13) sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych, w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.
14) prowadzenie działań mających wpływ na rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji
w Pruszkowie, w tym:
a) kreowanie nowych atrakcji w obszarze kultury i produktów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych,
b) prowadzenie działań z zakresu informacji turystycznej;
15) gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury turystycznej
i okołoturystycznej oraz turystycznych zasobów Miasta;
16) przygotowywanie dokumentów związanych z określaniem szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
17) gromadzenie i ocena informacji dotyczących potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
18) tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia, kierowanych do wybranej grupy mieszkańców lub całej społeczności lokalnej;
19) realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia;
20) organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania
i wychowania;
21) współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
22) przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta dotyczących prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
23) prowadzenie obsługi biurowej i koordynacja działań Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta;
24) przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do społecznych rad miasta;
25) gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego;
26) organizacja szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań tematycznych oraz dyżurów specjalistów z przedstawicielami sektora NGO;
27) realizacja i koordynacja zadań związanych z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
28) koordynowanie spraw związanych z inicjatywą lokalną;
29) prowadzenie pełnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających
w Mieście i umieszczanie oraz aktualizacja tych informacji w serwisie informacyjnym Miasta, aktualizacja mapy aktywności NGO;
30) informowanie organizacji o możliwościach pozyskania środków na realizację zadań pożytku publicznego z budżetu Miasta i innych źródeł;
31) współpraca z innymi komórkami Urzędu w obszarze przygotowywania, przeprowadzania i analizowania wyników konsultacji społecznych;
32) prowadzenie spraw związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, sporządzanie harmonogramu prac, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie budżetu obywatelskiego, przygotowanie, publikowanie, gromadzenie i przetwarzanie materiałów informacyjnych dotyczących działań będących jego przedmiotem;
33) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Urbs Nova i innych nagród związanych z inicjatywą społeczną;
34) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
35) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
36) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
37) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:52:53.

Zobacz:
 Stypendia .  Stanowisko ds. Zdrowia .  Konkursy . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13
Data modyfikacji: 2020-03-31 11:52:53
Opublikowane przez: Anna Seliga