Biuro Promocji i Marketingu - BPM

Kierownik Biura: Małgorzata Makuch-Twarowska

tel.: (22) 735 88 36


adres e-mail: malgorzata.makuch@miasto.pruszkow.pl

pokój: 91

 

Do zadań Biura Promocji i Marketingu należy w szczególności:
1. inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych Miasta Pruszkowa;
2. kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej Miasta Pruszkowa oraz Urzędu;
3. przygotowywanie materiałów i informacji dotyczących pracy Prezydenta;
4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na używanie herbu i logo Miasta Pruszkowa w celach promocyjnych dla zainteresowanych osób, firm, instytucji i organizacji;
5. rozpatrywanie wniosków i wydawanie zgody na objęcie przez Prezydenta honorowego patronatu nad wszelkiego rodzaju imprezami, konkursami itp.;
6. koordynacja medialnego wizerunku Miasta, w zakresie działalności Urzędu i Prezydenta;
7. przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach społecznego
i masowego przekazu, dotyczące działalności Urzędu oraz jednostek podporządkowanych;
8. przygotowywanie sprostowań i reagowanie na teksty medialne;
9. monitoring wybranych mediów;
10. archiwizacja materiałów prasowych dotyczących Miasta;
11. współorganizowanie konferencji prasowych;
12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowania materiałów prasowych promujących miasto;
13. zarządzanie oraz aktualizacja strony internetowej Miasta;
14. promocja Miasta oraz pruszkowskich wydarzeń na stronie internetowej Urzędu oraz na portalach społecznościowych;
15. koordynacja redakcji i publikacji Biuletynu Informacji Publicznej;
16. nadzór nad Wirtualnym Biurem Mieszkańca;
17. wdrażanie i prowadzenie projektów uruchamiania aplikacji mobilnych przeznaczonych dla mieszkańców;
18. współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi, organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań mających na celu promocję Pruszkowa;
19. podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Pruszkowie wśród mieszkańców Miasta i kraju;
20. przygotowywanie materiałów reklamowo – informacyjnych, promujących Pruszków jako miejsce atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów i turystów (wydawnictwa, albumy, plakaty, ulotki, gadżety, itp.);
21. wspieranie przedsięwzięć promocyjnych organizowanych przez instytucje pozarządowe;
22. rozwijanie kontaktów z innymi miastami, samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wspólnych działań promujących Pruszków i Mazowsze;
23. współpraca z instytucjami oraz mediami w zakresie opracowania i realizacji materiałów promujących Miasto Pruszków;
24. inspirowanie, inicjowanie, organizowanie i koordynowanie projektów oraz przedsięwzięć prowadzonych przez Miasto, dotyczących współpracy z miastami partnerskimi;
25. promocja wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych i innych odbywających się na terenie Miasta Pruszkowa;
26. planowanie, koordynacja i nadzór kampanii promocyjnych kształtujących wizerunek Miasta Pruszkowa;
27. prowadzenie działań public relations oraz utrzymywanie relacji z mediami w zakresie promocji;
28. opracowywanie corocznych planów i budżetu dla działań promocji oraz sprawozdań z ich realizacji;
29. promowanie programu Pruszkowskiej Karty Mieszkańca oraz innych miejskich inicjatyw;
30. pozyskiwanie oraz współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami miejskimi, spółkami miejskimi w zakresie promowania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca;
31. realizacja zadań związanych z bieżącą eksploatacją słupów ogłoszeniowych, gablot i tablic informacyjnych oraz innych nośników;
32. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
33. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-18 13:57:20 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:53:43.
Data wprowadzenia: 2015-06-18 13:57:20
Data modyfikacji: 2019-12-16 13:53:43
Opublikowane przez: Anna Seliga