Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców – WOM

Naczelnik Wydziału: Urszula Grzegorek
tel. 22 735 87 17 , pokój nr 45

z-ca Naczelnika Wydziału: Magdalena Gizińska
tel. 22 735 88 02 ,

Dowody osobiste:

złożenie wniosku – tel. 22 7358 808, (809)

odbiór dowodu – tel. 22 7358 813

Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie): tel. 22 7358 823, (815)

Punkt Obsługi Mieszkańców (POM) - budynek stacji PKP.

- obsługa kart Mieszkańca - tel. 660-493-021

- punkt kancelaryjny - tel. 539-952-714

godziny pracy POM:

1. w poniedziałki w godz. 7.00 - 15.00;

2. we wtorki i środy w godz. 8.00 - 16.00;

3. w czwartki w godz. 10.00 - 20.00;

4. w piątki w godz. 10.00 - 16.00.

1. W skład Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców wchodzi Referat Spraw Obywatelskich.
2. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość;
2) prowadzenie ewidencji ludności;
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
4) prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru;
5) prowadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych , samorządowych oraz referendów;
6) występowanie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych;
7) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
8) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
9) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach;
10) przygotowywanie decyzji orzekających o zakazie zgromadzeń;
11) obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisów do CEIDG;
12) prowadzenie zbioru wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców;
13) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 i wydawanie potwierdzenia przyjęcia Wniosku;
14) przekształcanie wniosków CEIDG-1 na postać dokumentu elektronicznego; podpisywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłanie do CEIDG;
15) wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dnia migracji danych do CEIDG;
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, wygaśnięciem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży;
17) prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
19) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą
do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
20) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym:
a) weryfikowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej zgodnie z zakresem działania komórek organizacyjnych Urzędu;
b) rejestrowanie i skanowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
c) zarządzanie i administrowanie teleinformatycznym systemem obsługi spraw
i dokumentów, pełniącym w Urzędzie funkcję systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) dla spraw realizowanych w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją, wspomagającego dla spraw prowadzonych tradycyjnie,
d) obsługa wpływającej do kancelarii ogólnej Urzędu korespondencji w postaci tradycyjnej oraz przesyłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu poprzez rejestrowanie przesyłek w elektronicznym systemie obsługi spraw i dokumentów oraz ich rozdział do komórek organizacyjnych;
e) wystawianie potwierdzeń złożenia korespondencji w Urzędzie,
f) przekazywanie korespondencji kierowanej do gminnych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich;
g) prowadzenia punktu wymiany korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
h) obsługa kanałów elektronicznych e-PUAP;
i) realizacja zadań związanych z wysyłaniem korespondencji z Urzędu poprzez operatorów pocztowych;
j) przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie postępowania karnego w razie niemożności doręczania ich adresatowi w miejscu zamieszkania;
21) obsługa interesantów Urzędu, w tym:
a) kompleksowe informowanie o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
b) wydawanie wniosków, formularzy i deklaracji w sprawach prowadzonych przez Urząd;
c) pomoc przy wypełnianiu wniosków, formularzy i deklaracji,
d) weryfikowanie kompletności i prawidłowości składanej przez interesanta dokumentacji;
e) prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny,
f) prowadzenie spraw związanych z Pruszkowską Kartą Dużej Rodziny i Pruszkowską Kartą Mieszkańca;
g) prowadzenie spraw związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora;
h) organizowanie wydawania biletu metropolitalnego.
22) rozdzielanie prasy,
23) prowadzenie centrum teleinformatycznej obsługi mieszkańca,
24) prowadzenie badań ankietowych,
25) inicjowanie i podejmowania działań związanych z podnoszeniem standardów obsługi interesanta,
26) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie obiegu dokumentów,
27) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń, informacji i zawiadomień od uprawnionych organów, instytucji publicznych i podmiotów, prowadzenia urzędowego rejestru ogłoszeń oraz potwierdzania terminów publikacji stronom i podmiotom uprawnionym,
28) udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd oraz przekazywanie informacji o bieżących działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,
29) przyjmowanie wniosków wpływających za pośrednictwem platformy e-PUAP,
30) wydawanie korespondencji w ramach doręczenia zastępczego,
31) obsługa osób z niepełnosprawnościami;
32) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
33) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
34) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

klauzula ewidenca ludności po 1 lipca 2019-1

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:05:39 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:03:50.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:05:39
Data modyfikacji: 2020-12-09 13:03:50
Opublikowane przez: Anna Seliga