L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw144490
2Urząd Stanu Cywilnego48132
3Rada Miasta44869
4Dane kontaktowe29003
5Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego26629
6Wydział Ochrony Środowiska24143
7Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta23082
8Wykaz telefonów22339
9Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców20341
10Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/202020126
11Wniosek na zajęcie pasa drogowego17028
12OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA16257
13Podstawowe dane jednostki JST15968
14Prezydent Miasta15027
15Wydział Edukacji14658
16Elektroniczna Skrzynka Podawcza14468
17Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy13806
18PLANOWANIE PRZESTRZENNE13094
19Wydział Planowania Przestrzennego12662
20Jednostki organizacyjne12307
21Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/202011685
22Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie11668
23Wydział Realizacji Inwestycji11655
24Wydział Finansów i Budżetu10981
25Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego10751
26Uchwały Rady Miasta9668
27Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/20209281
28Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/20209247
29Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa9191
30Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie9153
31Jednostki Organizacyjne - BIP8843
32Wybory Prezydenta RP 2020 8779
33Konkursy8546
34Komisje Rady8271
35Sesja Rady Miasta7974
36Biuro Promocji i Marketingu7808
37Zaświadczenie - Rewitalizacja7641
38Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego7450
39Transmisja Sesji Rady Miasta7173
40wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego7146
41Kontakt z Radnymi7114
42Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów6581
43Oświadczenia majątkowe radnych - 2014r.6548
44Terminy posiedzeń Komisji Rady6534
45Wydział Organizacyjny6466
46Rejestracja urodzeń6263
47Dyżury Radnych6255
48Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.6238
49Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny6154
50wydanie decyzji o warunkach zabudowy 6104
51Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności6072
52Biuro Rady Miasta5976
53Składy komisji5959
54Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności5886
55Stypendia szkolne5763
56Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa5669
57Ustalenie numeru porządkowego5607
58Zarządzenia5541
59Ogłoszenia różne5535
60Referendum ogólnopolskie 20155530
61Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL5474
62Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.5422
63Dostęp dla osób niepełnosprawnych5359
64Instrukcja obsługi5310
65Redakcja Biuletynu5287
66Działalność gospodarcza5239
672015 rok5232
68Oświadczenia majątkowe radnych5169
69Wybory do Sejmu RP 20155001
70Wydział Inicjatyw Społecznych4958
712016 rok4839
72Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018 4739
73Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.4693
74Biuro Zarządzania Kryzysowego4685
75Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego4685
76Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4683
77Wybory Prezydenta RP 20154656
78Wnioski na lokalizację 4642
79Podział nieruchomości4575
80Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych4533
81Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego4520
82Wyprawka szkolna4484
83Biuro Prezydenta4436
84Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych 2016r.4378
851/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji4373
86Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców4358
87Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej4357
88Wydział Strategii i Rozwoju4353
89OBOWIĄZUJĄCE4338
90Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok4290
91Zaświadczenia 4244
92Dopisanie do rejestru wyborców4244
93Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.4209
94Wnioski na umieszczenie4173
95Zmiana imienia lub nazwiska4171
96Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa4158
97Biuro Audytu i Kontroli4091
98Rozgraniczenie nieruchomości4076
99Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20194022
100Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko4006
101Kluby Radnych4003
102Zameldowanie w drodze decyzji3980
103Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów3970
104Plany pracy Komisji na 2021 rok3917
105Biuro Prawne3883
106Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych 2018r.3881
107Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.3857
108Kwalifikacja Wojskowa 3852
109Wybory ławników3833
110Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.3732
111Wniosek na lokalizację zjazdu3698
112Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego3686
113Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym3671
114Oświadczenie o uznaniu ojcostwa3600
115Stanowisko ds. BHP3556
116Programy w Gminie3504
117Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych3503
118Stanowisko ds. Zdrowia3484
119Pruszkowska Karta Dużej Rodziny3474
120OBOWIĄZUJĄCE3469
121decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego3358
122Wykaz placówek oświatowych3357
123Rejestracja zgonu3341
124Dotacje dla placówek niepublicznych 20183327
125Informacje3323
126Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych3318
127Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20173315
128Dotacje dla placówek niepublicznych3282
129Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym3280
130Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych3272
131Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych3259
132Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków3258
133Odpłatność za przedszkola3253
134Skład Rady Młodzieżowej3246
135Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3229
136Aktualności z prac Miejskiej Rady Seniorów3169
137Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki3158
138Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa3153
139Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste3145
140wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego3143
141Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.3141
142Opłata targowa3136
143Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą3134
144Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków3123
145Uzupełnienie aktu stanu cywilnego3118
146Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów3109
147Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa3103
148Materiały na sesję RM3090
149Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą3072
150Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości3065
151Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa3037
152Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok3036
153stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej3024
154Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3017
155MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO3003
156Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych3002
157Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok2970
158Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów2966
159Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa2962
160Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2960
161Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego2959
162Zbiórki publiczne2948
163Zgromadzenia publiczne 2943
164Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2938
165Oświadczenia majątkowe 20202935
166Nadanie dziecku nazwiska męża matki2932
167Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa2926
168Deklaracja dostępności2913
169przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu2912
170Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2898
171Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie2871
172Wybory do Miejskiej Rady Seniorów2854
173Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.2832
174Dokonanie zmiany imienia dziecka2828
175Bezpłatne podręczniki2811
176Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną2794
177Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2767
178Wybory ławników 20192727
179Wybory uzupełniające na ławników2710
180Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest2687
181SPORZĄDZANE2660
182Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest2638
183Plan usuwania wyrobów zawierających azbest2633
184Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego2629
185Referendum Ogólnokrajowe PKW2623
186Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych2621
187Oświadczenia majątkowe Radnych RM 20182619
188Wykaz ulic gminnych publicznych2604
189Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego2520
190Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok2510
191Obwieszczenia PKW 20152470
192Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.2469
193Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 2412
194Zatrudnienie2388
195Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 2373
196Informacje2359
197ROK 20152308
198Upoważnienie do odebrania zaświadczenia2254
199ROK 20152241
200Składy komisji2232
201Archiwalne2195
202Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego2176
203Informacja II Tura wyborów2152
204Inspektor Ochrony Danych1980
205Wyniki wyborów1939
206GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW1936
207Wieloletnia Prognoza Finansowa1898
208Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych1853
209Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok1644
210Zarządzenia1617
211Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego1577
212WYBORY II TURA1543
213Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oruz zapobiegania bezdomności zwrcrząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.1522
214Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r.1518
215Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok1513
216Konsultacje społeczne w zakresie budżetu obywatelskiego 28.03.2019r.1509
217stawki czynszu za dzierżawę, najem1503
218Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20201498
219Urzędnicy Wyborczy1453
220NIEOBOWIĄZUJĄCE1447
221WYBORY 20201424
222Sprawozdanie za 2016r. współpraca z organizacjami pozarządowymi1421
223Sprawozdanie za 2017r. współpraca z organizacjami pozarządowymi1302
224Wyniki głosowania1286
225Sprawozdanie za 2018r. współpraca z organizacjami pozarządowymi1174
226Referat ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych1140
227Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji1136
228Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 20211125
229Referat ds. transportu publicznego1104
230Referat ds. zamówień publicznych1076
231Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1018
232Dotacje dla placówek niepublicznych 2020 rok792
233Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną 766
234Zaświadczenie - Zabytki (GEZ)756
2352019744
236Zaświadczenie 665
237Obwieszczenia659
238Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2022472