bip.pruszkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Pruszków www.pruszkow.pl
Ogłoszenia strona główna 
Obwieszczenie WOS.6220.25.2020 w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Pruszków, dnia 10.02.2021 r.


 WOS.6220.25.2020


  OBWIESZCZENIE


 W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  Na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020  r. poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283)


  Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia


 właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek złożony przez MTC Polska Sp. z o.o., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji mieszalni i magazynu farb na terenie zakładu MTC Polska Sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Traktowej 4, zlokalizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 147, 148/1 obręb 14.


 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 20A, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 


 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-15 16:08:47 | Data modyfikacji: 2021-02-15 16:10:01.
Data wprowadzenia: 2021-02-15 16:08:47
Data modyfikacji: 2021-02-15 16:10:01
Opublikowane przez: Anna Seliga
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.pruszkow.pl