OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - ul.Waryńskiego

 Pruszków, dnia 11.01.2021 r.

 OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020  r. poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.            z 2020 r. poz. 283)

 Prezydent Miasta Pruszkowa

 zawiadamia

 właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek Pani Anny Mihułki – pełnomocnika firmy J.W. Construction Holding
S. A. z siedzibą przy ul. Radzymińska 326 Ząbki, została wydana decyzja nr 1/2021 znak: WOS.621.4.2019/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie „Zespołu mieszkaniowo – usługowego Pruszków, ul. Waryńskiego 5/7 działka nr ewid. 215, obręb 16”.

 Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa, z siedzibą: ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 20A, w godzinach pracy Urzędu.

  Pouczenie:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-18 09:48:21 | Data modyfikacji: 2021-01-18 09:49:01.
Data wprowadzenia: 2021-01-18 09:48:21
Data modyfikacji: 2021-01-18 09:49:01
Opublikowane przez: Anna Seliga
« powrót