Konkursy

Konkursy

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów
przychodnie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA/PARTNERÓW

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-13

OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2018-01-03

działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

Gmina Miasto Pruszków w imieniu swoim oraz Partnerów tj. Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie ubiegamy się wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej .

Celem naboru jest wyłonienie podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego zainteresowanego wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – w zakresie :

 

 1. Moduł dotyczący otyłości:

1)     kwalifikacja uczestników,

2)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

3)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe.

 

        2. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)     kwalifikacja uczestników,

2)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

3)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe.

 

wśród dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej.

 

W ramach projektu możliwa jest realizacja jednego z modułów jak i obu modułów.

 

W ramach Konkursu dopuszcza się składanie ofert tylko częściowych (tylko na obsługę jednej gminy zgodnie z jej terytorium).

Organizator Konkursu dopuszcza złożenie ofert na wszystkie części tj. gminy, jednakże dla każdej gminy powinien być złożony oddzielny formularz zgłoszeniowy.

 

 

Personel udzielający świadczeń w ramach programu powinien współpracować w celu osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych efektów zdrowotnych u uczestników programu. Działania w poszczególnych modułach muszą być komplementarne i być nakierowane na osiągnięcie jak najlepszych efektów zdrowotnych.

Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami zawartymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym (RPZ) w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

W ramach RPZ uczestnik może zostać zakwalifikowany tylko do jednego modułu.

Usługi muszą być skierowane do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych w Pruszkowie, Michałowicach i w Grodzisku Mazowieckim.

Partnerami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

 

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą według następujących kryteriów:

 

Kryteria formalne/dostępu

 

 1. Weryfikacja na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie numeru księgi rejestrowej.
 2. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami konkursu, deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał lokalowy.
 3. Podmiot prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego.

 

Kryteria merytoryczne:

 

 1. Posiadanie umowy z NFZ/wyciąg z umowy z NFZ potwierdzający status POZ przez partnera - Kryterium wskazuje czy podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z właściwym Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Weryfikacja na podstawie umowy lub wyciągu z umowy z NFZ obowiązującej na dzień złożenia wniosku.
 2. Akredytacja

a)      posiada akredytację wydaną  na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

lub

b)      posiada certyfikat normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością

lub

c)      posiada udokumentowany wewnętrzny system zarządzania jakością, w tym: udokumentowane posiadanie ustalonych procedur mających na celu ochronę informacji pozyskiwanej w trakcie realizacji procedur medycznych

lub

d)     jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy z w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego).

 

 1. Doświadczenie

 

Kryterium promuje podmioty lecznicze, które na dzień złożenia wniosku świadczą usługi w zakresie zgodnym z RPZ co najmniej 3 lata i doświadczenie to pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 1. Eksperci w projekcie

 

Kryterium promuje podmioty dysponujące ekspertami reprezentującymi różne dziedziny:

W PRZYPADKU MODUŁU: OTYŁOŚĆ: lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z dziedziny: pediatria, lub medycyna sportowa, lub gastroenterologia, lub gastroenterologia dziecięca, lub psychiatra, bądź pielęgniarka, psycholog/terapeuta, w tym behawioralny, fizjoterapeuta.

 

W PRZYPADKU MODUŁU: CHOROBY KRĘGOSŁUPA: lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatria, lub medycyna sportowa, bądź pielęgniarka, lub psycholog/ terapeuta w tym behawioralny, fizjoterapeuta.

 

 1. Wsparcie w godzinach popołudniowych i/albo wieczornych oraz/albo w sobotę i/albo w niedzielę.

 

 1. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich

Kryterium promuje podmioty lecznicze, które na dzień złożenia wniosku uczestniczyły w realizacji co najmniej jednego projektu współfinasowanego ze środków europejskich.

 

Kryterium promuje podmioty, które zakładają realizację działań również w godzinach popołudniowych i wieczornych (po godz. 16.00) oraz w sobotę albo w niedzielę.

 

Do Partnerstwa zostanie wybrany Podmiot, którego zgłoszenie spełnia wyżej określone kryteriaformalne/dostępu.

Ponadto Komisja oceni kryteria merytoryczne przyznając zgłaszającym się podmiotom punkty zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej część województwa mazowieckiego”  osobiście lub drogą pocztową.

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru, tj. 13.12.2017 do dnia 03.01.2018 godz. 12:00 włącznie. O zachowaniu terminu składania Formularza zgłoszeniowego decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Pruszkowa.

 

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:

1)      p. Marta Piotrowska-Perz, Urząd Miasta Pruszkowa, tel. 22 735-87-38, e-mail: ue@miasto.pruszkow.pl

Ponadto informacja o konkursie zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

 

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 projekt umowy przychodnie

Załącznik nr 2 formularz zgłoszeniowy p.

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej p.

Załączniik nr 4 karta oceny meryt. p.

Zarządzenie nr 3.18

wnioski

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:49:58 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:54:55.
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów
organizacje

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA/PARTNERÓW

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-13

OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2018-01-03

działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

Gmina Miasto Pruszków w imieniu swoim oraz Partnerów tj. Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie ubiega się wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej .

Celem naboru jest wyłonienie podmiotu/ów spełniających jedno z poniższych kryteriów:

a)      organizacja pozarządowa repezentująca interesy pacjentów i posiadającej co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób,

b)  partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

c) podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany będzie w zakresie:

 1. Moduł dotyczący otyłości:

1)     działania informacyjno-promocyjne,

2)     kwalifikacja uczestników,

3)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

4)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)     monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

        2. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)     działania informacyjno-promocyjne,

2)     kwalifikacja uczestników,

3)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

4)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)     monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

 

W ramach projektu możliwa jest uczestnictwo w realizacji jednego z modułów jak i obu modułów.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie byłby odpowiedzialne za:

działania informacyjno-promocyjne,

1)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu, w tym dla osób z otoczenia dzieci uczestniczących w programie w szczególności personel szkoły

2) działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu

3)    współdziałanie z Partnerem wiodącym przy monitoringu i ewaluacji działań w ramach projektu.

 

Powyższe działania musza być zgodne  z zapisami zawartymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym (RPZ) w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

 

Działania skierowane muszą być do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych.

 

W ramach Konkursu dopuszcza się składanie ofert na obsługę wszystkich partnerów tj. prowadzenie działań na terenie 3 gmin.

 

Zainteresowane wspólną realizacją projektu podmioty funkcjonować muszą na terenie województwa mazowieckiego.

 

Oczekiwania wobec potencjalnego Partnera:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Współpraca z Miastem Pruszków, Gminą Michałowice oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki w trakcie przygotowania, realizacji i trwałości projektu.
 5. Dysponowanie środkami finansowymi pozwalającymi na realizację prac wskazanych w zakresie zadań Partnera.
 6. Współpraca z Partnerami projektu.

 

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 

 1. Weryfikacja na podstawie wpisu organizacji, partnera społecznego  lub podmiotu ekonomii społecznej wymaganego przepisami prawa dla danego podmiotu.
 2. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 3. Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 4. Doświadczenie potencjalnego Partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 5. Współpraca w trakcie przygotowania projektu.

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”  osobiście lub drogą pocztową.

 

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru, tj. 13.12.2017 do dnia 03.01.2018 godz. 12:00 włącznie. O zachowaniu terminu składania Formularza zgłoszeniowego decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Pruszkowa.

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:

1)      p. Marta Piotrowska-Perz, Urząd Miasta Pruszkowa, tel. 22 735-87-38, e-mail: ue@miasto.pruszkow.pl

Ponadto informacja o konkursie zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Regulamun naboru

Załącznik nr 1 projekt umowy

Załącznik nr 3

Karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej

Zarządzenie nr 4.2018

wnioski

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:34:45 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:56:06.
Zawiadomienie o wynikach konursu przychodnie
 Zawiadomienie o wynikach przychodnie.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:48:28 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:56:06.
Zawiadomienie o wynikach konursu - organizacje
 zawiadomienie o wynikach organizacje.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:40:43 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:56:06.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA
PARTNERA/PARTNERÓW

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA/PARTNERÓW

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-17

OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2017-12-08

Gmina Miasto Pruszków ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie”, o którego dofinansowanie ubiega się wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej .

Celem naboru jest wyłonienie podmiotu/ów spełniających jedno z poniższych kryteriów:

a)      organizacja pozarządowa repezentująca interesy pacjentów i posiadającej co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób,

b)  partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

c) podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany będzie w zakresie:

 1. Moduł dotyczący otyłości:

1)     działania informacyjno-promocyjne,

2)     kwalifikacja uczestników,

3)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

4)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)     monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

        2. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)     działania informacyjno-promocyjne,

2)     kwalifikacja uczestników,

3)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

4)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)     monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

 

W ramach projektu możliwa jest uczestnictwo w realizacji jednego z modułów jak i obu modułów.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie byłby odpowiedzialne za:

działania informacyjno-promocyjne,

1)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu, w tym dla osób z otoczenia dzieci uczestniczących w programie w szczególności personel szkoły

2) działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu

3)    współdziałanie z Partnerem wiodącym przy monitoringu i ewaluacji działań w ramach projektu.

 

Powyższe działania musza być zgodne  z zapisami zawartymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym (RPZ) w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

 

Działania skierowane muszą być do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych w Pruszkowie.

 

Zainteresowane wspólną realizacją projektu podmioty funkcjonować muszą na terenie województwa mazowieckiego.

 

Oczekiwania wobec potencjalnego Partnera:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Współpraca z Miastem Pruszków w trakcie przygotowania, realizacji i trwałości projektu.
 5. Dysponowanie środkami finansowymi pozwalającymi na realizację prac wskazanych w zakresie zadań Partnera.
 6. Współpraca z Partnerami projektu.

 

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 

 1. Weryfikacja na podstawie wpisu organizacji, partnera społecznego  lub podmiotu ekonomii społecznej wymaganego przepisami prawa dla danego podmiotu.
 2. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 3. Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 4. Doświadczenie potencjalnego Partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 5. Współpraca w trakcie przygotowania projektu.

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie – otwarty nabór”  osobiście lub drogą pocztową.

 

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru, tj. 17.11.2017 do dnia 08.12.2017 godz. 16:00 włącznie. O zachowaniu terminu składania Formularza zgłoszeniowego decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Pruszkowa.

 

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:

1)      p. Marta Piotrowska-Perz, Urząd Miasta Pruszkowa, tel. 22 735-87-38, e-mail: ue@miasto.pruszkow.pl

 

 

Zarządzenie 166.17-org.

Regulamin naboru

Wzór umowy

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-17 15:10:17 | Data modyfikacji: 2017-11-17 15:23:12.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA
PARTNERA/PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA/PARTNERÓW

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-17

OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2017-12-08

działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

Gmina Miasto Pruszków ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie”, o którego dofinansowanie ubiegamy się wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej .

Celem naboru jest wyłonienie podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego zainteresowanego wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – w zakresie :

 1. Moduł dotyczący otyłości:

1)     kwalifikacja uczestników,

2)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

3)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe.

        2. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)     kwalifikacja uczestników,

2)     działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,

3)     interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe.

wśród dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej.

W ramach projektu możliwa jest realizacja jednego z modułów jak i obu modułów.

Personel udzielający świadczeń w ramach programu powinien współpracować w celu osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych efektów zdrowotnych u uczestników programu. Działania w poszczególnych modułach muszą być komplementarne i być nakierowane na osiągnięcie jak najlepszych efektów zdrowotnych.

Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami zawartymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym (RPZ) w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

W ramach RPZ uczestnik może zostać zakwalifikowany tylko do jednego modułu.

Usługi muszą być skierowane do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych w Pruszkowie.

Partnerami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą według następujących kryteriów:

Kryteria formalne/dostępu

 1. Weryfikacja na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie numeru księgi rejestrowej.
 2. Posiadanie umowy z NFZ/wyciąg z umowy z NFZ potwierdzający status POZ przez partnera - Kryterium wskazuje czy podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z właściwym Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Weryfikacja na podstawie umowy lub wyciągu z umowy z NFZ obowiązującej na dzień złożenia wniosku.
 3. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami konkursu, deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał lokalowy.
 4. Podmiot prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria merytoryczne:

 1. Akredytacja

a)      posiada akredytację wydaną  na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

lub

b)      posiada certyfikat normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością

lub

c)      posiada udokumentowany wewnętrzny system zarządzania jakością, w tym: udokumentowane posiadanie ustalonych procedur mających na celu ochronę informacji pozyskiwanej w trakcie realizacji procedur medycznych

lub

d)     jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy z w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego).

 

 1. Doświadczenie

 

Kryterium promuje podmioty lecznicze, które na dzień złożenia wniosku świadczą usługi w zakresie zgodnym z RPZ co najmniej 3 lata i doświadczenie to pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 1. Eksperci w projekcie

 

Kryterium promuje podmioty dysponujące ekspertami reprezentującymi różne dziedziny:

W PRZYPADKU MODUŁU: OTYŁOŚĆ: lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z dziedziny: pediatria, lub medycyna sportowa, lub gastroenterologia, lub gastroenterologia dziecięca, lub psychiatra, bądź pielęgniarka, psycholog/terapeuta, w tym behawioralny, fizjoterapeuta.

 

W PRZYPADKU MODUŁU: CHOROBY KRĘGOSŁUPA: lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatria, lub medycyna sportowa, bądź pielęgniarka, lub psycholog/ terapeuta w tym behawioralny, fizjoterapeuta.

 

 1. Wsparcie w godzinach popołudniowych i/albo wieczornych oraz/albo w sobotę i/albo w niedzielę.

 

Kryterium promuje podmioty, które zakładają realizację działań również w godzinach popołudniowych i wieczornych (po godz. 16.00) oraz w sobotę albo w niedzielę.

 

Do Partnerstwa zostanie wybrany Podmiot, którego zgłoszenie spełnia wyżej określone kryteriaformalne/dostępu.

Ponadto Komisja oceni kryteria merytoryczne przyznając zgłaszającym się podmiotom punkty zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie – otwarty nabór”  osobiście lub drogą pocztową.

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru, tj. 17.11.2017 do dnia 08.12.2017 godz. 16:00 włącznie. O zachowaniu terminu składania Formularza zgłoszeniowego decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Pruszkowa.

 

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:

1)      p. Marta Piotrowska-Perz, Urząd Miasta Pruszkowa, tel. 22 735-87-38, e-mail: ue@miasto.pruszkow.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa pod adresem http://bip.pruszkow.pl/index.php?id=683 oraz na stronie www.pruszkow.pl

 

 

 

 

Regulamin naboru

Wzór umowy

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 zarządzenie 165.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:52:29 | Data modyfikacji: 2017-11-17 15:23:12.
Ogłoszenie wyników konkursu

Wynik konkursu

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-10-09 12:21:25 | Data modyfikacji: 2017-10-09 12:22:44.
Zarządzenie

zarządzenie konkursu

regulamin

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie

 Zarządzenie konkursu

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-09-26 17:00:30 | Data modyfikacji: 2017-09-26 17:05:17.
Data wprowadzenia: 2017-09-26 17:00:30
Data modyfikacji: 2017-09-26 17:05:17
Opublikowane przez: Jan Starzyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl